Chimney World

oil on canvas, 25 x 25 cms

Chimney World

oil on canvas, 25 x 25 cms